Gratulace předsedovi SČT p. Polišenskému

Pane předsedo Polišenský, gratulujeme Vám k tomu, kam se dostalo slibně rozvíjející se Sdružení českých taxikářů z.s. pod Vaším vedením. Ukázalo se to na Vámi svolané „schůzi“, která byla svolána v rozporu se zákonem. Sešlo se na ní 14 členů a to vč. 4 členů výboru a čestného člena. Toto je ta velká podpora o které mluvíte ? Ještě jednou, „gratulujeme“ !

Teď je třeba všechny seznámit s realitu o tom co se doopravdy stalo z SČT. Následující informace nemáme z doslechu, člen týmu webového portálu taxisdruzeni.cz se osobně výše zmíněné schůze účastnil.

  • členská základna SČT čítá přibližně 40 členů. Toto číslo ve výsledku není reálné, protože dle stanov SČT má člen za povinnost platit členské příspěvky, které určil výbor dne 4.7.2018. Výbor se usnesl na částce 200 Kč/měsíc a všichni členové o tomto byli informování pomocí emailu.
  • ve společné kase spolku je dle informací pana předsedy cca 15 000 Kč vč prostředků na transparentním účtu. Pokud odečteme vstupní poplatky a mimořádné dary od členů i nečlenů ve výší cca 6 700 Kč tak na pravidelné měsíční příspěvky zbývá 8 300 Kč za 2 měsíce. Tím pádem se dostáváme k reálnému počtu členů 21 z niž 4 jsou členy výboru a 3 protiprávně vyloučeni, výsledek 14 řadových členů. Skvělý výsledek vedení spolku.
  •  členská schůze konaná dne 12.9.2018. Tato schůze byla svolána v rozporu se zákonem, konkrétně zákon 89/2012sb. § 249 odst. (1) OZ „Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání“. Informace o svolání schůze byla rozeslána pomocí emailu dne 13.8.2018. Vzhledem k tomu, že dle zákona se den doručení  do lhůty nezapočítává a poslední den lhůty je den před konáním schůze, to jest 11.9.2018, tak výše jmenovaný paragraf OZ nebyl dodržen. Lhůta vyplývající z Vašeho konání byla pouze 29 dní.
  • odvolání členů Petra Veselého, Lukáše Pelikána a Karla Homolky je neplatné, protože je v rozporu se stanovami spolku a zákonem, konkrétně zák. 89/2018sb. § 239 odst. (1) OZ Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.“ Žádný z výše uvedených členů žádné takové povinnosti neporušil. V případě, že je výbor jiného názoru, musí dotyčného člena na toto jednání upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy, což se také nestalo. Důvod, který pan předseda uvedl, ztráta důvěry, nemá zákonný podklad. Pravý důvod odvolání je takový, že výše uvedení měli odlišné názory než pan předseda. Konkrétně byli proti pořádání jakéhokoli protestu a blokád v době před komunálními volbami, které mohou celou situaci dost změnit a je možné, že většina problému bude vyřešena civilizovaně při jednání u stolu. Protesty přichází ke slovu až v době kdy tyto možnosti budou vyčerpány. Vše co je panem předsedou šířeno mezi taxikáři o tom, že byli vyloučeni z důvodu podpory jistých společností a že se nechali koupit, je jen jedna z jeho mnohých lží. Tímto žádáme pana předsedu, aby v této věci zjednal nápravu a neprodleně zaslal na Městský soud návrh na vrácení všech údajů ve spolkovém rejstříku do původního stavu.
  • webové stránky. Pan předseda lživě rozhlašuje, že Lukáš Pelikán neoprávněně zadržuje webové stránky taxisdruzeni.cz. Dle registru jsou tyto stránky stále vedeny na jeho jméno a to z důvodu, že SČT do dnešního dne neuhradilo jejich vytvoření a náklady s tím vzniklé. Budou SČT předány až dnem úplného zaplacení za tyto služby.
  • Je důležité platit členské příspěvky, protože je třeba uhradit pohledávky, které vznikly. Pan předseda dosud neuhradil závazky k AKT za podíl na pořádání akce „Strahov 2018“ a náklady na následné tiskové konference. Není uhrazena faktura za propagační materiály a samolepky SČT, které byly objednány u dodavatelské firmy. Nejsou uhrazeny ani výše zmíněné webové stránky.
  • odmítání pana předsedy poskytnout členům SČT záznamy údajů o spolku, počtu členů a účetnictví (což dle zákona musí). Oficiální výzvy k předání informací byly zaslány dne 20.8.2018 některými členy výboru. Uvádění nepravdivých údajů, a to i v dokumentech zaslaných Městskému soudu, například nepravdivý zápis z jednání výboru ze dne 4.7.2018

Pane předsedo Políšenský, tímto Vás vyzýváme k odstoupení z Vaší funkce předsedy. Vzhledem k tomu, že jste během tří měsíců působení ve funkci absolutně pohřbil celé SČT a znehodnotil tím práci všech, kteří se na tom podíleli před Vámi, naprosto ztratil respekt, důvěru a podporu drtivé většiny řidičů taxi v Praze a to v takové míře, že si z Vás dělají srandu, veřejně a neskrytě se Vám posmívají na stanovištích a čerpacích stanicích, by bylo vhodné, abyste v rámci sebereflexe (pokud Vám to něco říká), vyvodil osobní odpovědnost a udělal to, co je pro celé sdružení nejlepší. Pokud Vám opravdu jde o řidiče a o úspěšné pokračování SČT, učiňte tak co nejdříve, dokud je alespoň částečná možnost napravit Vámi napáchané škody. Kam jste sdružení dovedl je více než patrné z účasti na schůzi 12.9.2018.

SČT je zapsaný spolek, jako takový má formu právnické osoby, jejíž zřízení a fungování je na základě zákona 89/2012sb. § 214-§ 302 OZ. Je naprosto neslučitelné, abyste pobíhal při protestech po ulici a „vyřvával“ cokoli o dodržování zákonů, když Vy sám je neznáte. V případě, že jste někým upozorněn na znění zákona, nerespektujete ho, protože se Vám to nehodí. TAKOVÝTO ČLOVĚK NEMŮŽE ZASTÁVAT FUNKCI PŘEDSEDY SPOLKU !!!

Dále bychom chtěli apelovat na členy výboru, konkrétně na K.Ryšánka a M.Běhounka, protože vás považujeme za inteligentní a rozumné lidi, naléhejte na odstoupení pana předsedy Polišenského. Pokud budete i nadále spojováni s jeho protizákonnými a neuváženými kroky, uškodíte tím jen sami sobě.

Níže podepsaní na závěr prohlašují, že nemají nic společného a naprosto se distancují od veškerých kroků, plánovaných akcí a vyjádření vydávaných jménem SČT, které jsou učiněny od druhé poloviny měsíce srpna 2018.

V Praze, dne 14.9.2018

Tým webového portálu Taxisdružení.cz                                                                           

Petr Veselý – 1.místopředseda SČT

Lukáš Pelikán – 2.místopředseda SČT

Karel Homolka – člen výboru SČT